Kadry i płace

 • Prowadzenie akt osobowych oraz sporządzanie wszelkich dokumentów dla pracowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • Sporządzanie list płac, rachunków do umowy zlecenia i umowy o dzieło.
 • Ewidencjonowanie nieobecności pracowników, w tym planowanie i kontrola urlopów wypoczynkowych, wyliczanie ekwiwalentów.
 • Przygotowywanie zgłoszeń do ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego pracowników oraz innych osób podlegających temu obowiązkowi.
 • Sporządzanie informacji o uzyskanych przez pracowników dochodach i pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11.

Księgowość - formy uproszczone

 • Kontrola dokumentów pod względem formalno - rachunkowym.
 • Bieżąca ewidencja operacji gospodarczych.
 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposażenia.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego miesięcznych lub kwartalnych deklaracji VAT.
 • Miesięczne lub kwartalne rozliczenia podatku dochodowego.
 • Sporządzanie i dostarczanie do Urzędu Skarbowego rocznych zeznań PIT-36, PIT-36L.
 • Sporządzanie do GUS sprawozdań statystycznych.

ZUS

 • Zgłaszanie do ubezpieczeń.
 • Sporządzanie deklaracji ZUS za pracowników.
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń członków rodzin pracowników.
 • Przygotowywanie dokumentów do kontroli Inspekcji Transportu Drogowego lub Inspekcji Pracy.

Rozliczanie czasu pracy kierowców

 • Odczyt kart kierowców i kart samochodów.
 • Skanowanie i odczyt informacji z analogowych (papierowych) tarcz TACHO.
 • Analiza wykroczeń kierowców wg taryfikatora ITD.

Sporządzanie delegacji

Sporządzanie rozliczeń wyjazdów służbowych odbytych zarówno po kraju jak i za granicą; pomoc przy ustalaniu wysokości należności z tytułu podróży służbowych.

Zwrot VAT z zagranicy

Odzyskiwanie podatku VAT zapłaconego za granicą, w cenie paliwa, opłat autostradowych oraz innych zakupów związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Opłata środowiskowa

Przygotowywanie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska do właściwego Urzędu Marszałkowskiego, naliczanie należnych opłat.